Fushigi Yamada

Shinzo
9

Shinzo

2000

Shinzo

Mushrambo (Shinzo) conta a história de uma jovem humana chamada Yakumo. Seu pai, um cientista chamado Daigo Tetsuro a submeteu a um sono hibernal ...